Page 6 - Minibladet 18 2023
P. 6

 !!!!!!!!!!!!!!!!"#$%&! !"#$%#&"'()*"#)+,('%-&.#-(*)*"#)!"$/"'()0"/1%),()23#*/-4)
54*6(%#+%+78%$)&%')9:;)$68)<=<>)+'6/%+*),()+%'%+*)?;)$68;) @6'+1%)A%'",/%/)B#%8C8%/() D6+*/-4)2%'"'(7%&+/E&) )))))))))))!%#%.;)<=<<F<<G))))))))))))))))))))))))))))))!%#%.;)<HH<HI99)
 En hilsen fra Japan
Vi har været på en spændende og oplevel- sesrig rejse til Japan, hvor vi bl.a. besøgte vores volontør Ayaka Tamimoto, som boede hos os et år, mens hun arbejdede i Glejbjerg Børne- og Skolecenter.
Vi boede hos hende i en weekend inkl. en overnatning (hvilket er ret usædvanligt i Japan, da man sjældent inviterer hjem), så vi oplevede det virkelige liv derover. Det er stort, men små hjem.
En stor hilsen til alle som fik bekendtskab med hende i Glejbjerg (fra verdens største
by til en af verdens mindste😊
Ja, og hvem møder vi på et marked inde midt i storbyen Kyoto? Selvfølgelig Marie H. Nielsen og Mathilde Jørgensen – ja hvorfor ikke? – Dem fra Glejbjerg er jo alle vegne😄
Gunhild og John
).
       Tryk: Minibladet, 60 86 90 37
   2   3   4   5   6